Formy jogy - ktorú si vybrať ?

Berúc do úvahy ľudskú rozmanitosť, nie je možné povedať, že jedna forma jogy je správnejšia ako tá druhá. Každá forma má čo ponúknuť. Joga je určená pre každodenný život a pre každého

Formy jogy - ktorú si vybrať ?

Joga sa začala formovať už s prvotnými názormi na vznik sveta, a tak vznikli štyri základné jogové prístupy skúmania ľudskej evolúcie. Tieto štyri prístupy vyjadrujú spôsoby, akými je možné dosiahnuť poznanie a označujú sa ako štyri tradičné formy jogy.

Štyri tradičné formy jogy:

radža (raja) joga - klasická joga, tiez označovaná ako "kráľovská joga." Nazýva sa aj Patandžaliho osemdielna cesta jogy. Je to najbežnejšia forma praxe jogy, zahŕňajúca ásany (fyzické jogové cvičenia), pranajámu (dýchacie cvičenia), mudry (špeciálne pozície prstov na rukách), bandhy (kontrakcie určitých častí tela), očistné techniky, mantry a meditácie. Patrí sem aj systém etických princípov správania sa, tzv. jamy a nijamy, ktoré by jogín mal na svojej ceste dodržiavať. Pre vysvetlenie jogových pojmov pozri článok Joga.

karma joga – zahŕňa predovšetkým prácu na sebe samom, na obmedzení vlastného ega a zdôrazňuje altruistickú činnosť pre iných (teda nesebeckú prácu bez očakávania protihodnoty). Karma jogín sa zrieka plodov svojej činnosti, aby nebol pútaný ich výsledkom. Týmto spôsobom nezanecháva svojou aktivitou karmické následky a dostáva sa bližšie k svojej vlastnej podstate. 

džňana (jnana) joga – cesta poznania a múdrosti, ktorá je založená na skúmaní vnútornej podstaty človeka. Džňana jogín sa snaží analýzou zložiek vlastného JA dôjsť k poznaniu, ktorá zo zložiek je nemenná, a teda znamená vlastné bytie, jeho podstatu. Toto sebaskúmanie zahŕňa počúvanie slov gurua, rozjímanie a meditáciu. 

bhakti joga – cesta lásky a úplnej oddanosti božstvu. Využíva techniku japa, čo znamená pravidelné opakovanie určitých posvätných slabík alebo mantry s pomocou modlitebných korálok, meditáciu, obrady a odriekavanie. Túžba po láske vedie adepta jogy k Bohu, kde nachádza poznanie a skutočnú spokojnosť. 

V súčasnosti existuje veľa foriem/druhov jogy. Všetky majú rovnaký cieľ - dosiahnuť zdravie a harmóniu. Na tento cieľ však používajú inú techniku.

O vznik modernej jogy ako kompexného systému fyzických a dychových cvičení sa významnou mierou zaslúžili Swami Sivananda a Sri Krishnamacharya. Krishnamacharyovi žiaci Pattabhi Jois a B.K.S. Iyengar sú v súčasnosti dve najviac celosvetovo uznávané autority na radža jogu. Pattabhi Jois vyučuje aštanga vinjasa jogu a B.K.S. Iyengar má vlastnú formu jogy, tzv. iyengar jogu.

Ostatné formy jogy:

hatha joga – patrí do radža jogy a v preklade znamená slnko a mesiac. Je to najznámejšia forma jogy v západnom svete zahŕňajúca ásany, bandhy, mudry, mantry, relaxáciu a meditáciu.

kundalíni joga – cesta prebudenia kundalíny energie, ktorá zahŕňa ásany, pranajámu, meditáciu a spievanie mantier. Kundalíni, niekedy označovaná aj ako hadia sila, je časť božskej energie tvorenia, ktorá sa nachádza v najspodnejšej časti chrbtice a aktivuje sa cvičením a meditáciami. Pracuje sa tu s nádí (energetické dráhy) a s čakrami (energetické centrá). Okrem práce s nádí a čakrami sa využívajú aj ásany s dlhými výdržami, dychové techniky a mantry. 

tantra joga - cesta k sebauvedomeniu prostredníctvom náboženských a mystických obradov. Ide o rituálnu jogu, ktorá zjednocuje protiklady sveta (mužský a ženský princíp, Šiva a Šakti a pod.). Toto zjednotenie je sprevádzané prebudením energie kundalíni a dá sa dosiahnuť napríklad rituálnym sexuálnym spojením alebo očistnými rituálmi spojenými s vizualizáciou. 

guru joga – cesta uctievania majstra jogy (gurua).

krijá joga – označenie pre techniky, ktoré integrujú takmer všetky cesty jogy a pripravujú jogína pre vyššie stupne jogy. Mnohí ju berú ako špeciálny systém v rámci kundalíny jogy. Zahŕňa cvičenie ásan, rôzne dýchacie techniky, prácu s vedomím, vizualizáciu, prácu s čakrami a mantry.

integrálna joga – syntéza rôznych techník, ktoré majú za úlohu integrovať celú našu bytosť do celku a nechať ju splynúť s božským princípom. Zakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom bol Ramana Mahariši.

mantra joga – je založená na očistení mysle pomocou vibrácií a zahŕňa recitáciu mantier, ktoré majú špecifický účel (napríklad podporiť nejakú oblasť života). Tieto mantry často uctievajú nejakú formu hinduistického božstva, ktoré s týmto účelom súvisí.

• ananda joga (joga radosti) – ide o komplexný systém jogy, ktorý kladia veľký dôraz na to, ako cvičiť jogové pozíce z duchovného hľadiska, nielen fyzicky. Ananda joga pracuje aj so slovom - k jogovým asánam sú priradené určité afirmácie, ktoré prehlbujú ich účinok. 

svára joga – je založená na praxi nosového dýchania. Vychádza z toho, že rôzne dychové techniky ovplyvňujú biochemické procesy, a tým pôsobia na myseľ a telo.

nádí joga – zahŕňa systém ásan cvičených staticky i dynamicky, mudry, dychové cvičenia s cieľom vyčistiť a spriechodniť energetické kanály (nádí), a tým umožniť energii voľne prúdiť všetkými smermi.

sahadža joga – štýl meditačnej jogy, ktorý umožňuje dosiahnuť sebauvedomenie skrz prebudenie energie kundalíni.

savati joga - tradičný systém cvičení zahŕňajúci cvičenie ásan, dychové techniky a spievanie mantier za sprievodu živej hudby. 

iyengar joga - rozšírená forma terapeutickej jogy, ktorá dáva dôraz na správne prevedenie ásan, čiže na správne držanie tela, správne zapojenie svalov a súčasne správne dýchanie. Má dlhšie výdrže v ásanach a využíva aj rôzne pomôcky (bloky, pásky, stoličky, deky), ktoré pomáhajú prispôsobiť cvičenie starším ľuďom alebo ľuďom po zraneniach a pod. Založil ju B.K.S. Iyengar, jeden zo žiakov Krišnamačarju, a patrí do radža jogy. 

klasická aštanga (ashtanga) joga – patrí do radža jogy a kladie dôraz na Patandžaliho osemdielnu cestu jogy. Zahŕňa ásany, pranajámu, mudry, bandhy, očistné techniky, mantry a meditácie.

vinjasa (vinyasa/flow) joga – dynamická forma jogy založená na dokonalom zladení dychu so sériou ásan (vinjasou). Cvičenie bez prestávky spôsobí, že sa zrýchi tepová frekvencia, ktorú je následne potrebné utlmiť. Cvičenie svojou intenzitou zvyšuje potenie, čím detoxikuje organizmus a učí pútať pozornosť na dych, čím ho celkovo regeneruje. Zakladateľom je T.K.S. Desikačar, syn Krišnamačarju.

aštanga vinjasa joga – jedna z najrozšířenejších a fyzicky najnáročnejších foriem jogy v západnom svete. Ide o dynamickú formu, ktorá patrí do radža jogy a je založená na cvičení ásan zoradených do 6 sérií. Jednotlivé ásany sú spojené vinjasou, dychom uddžají (cez hlasivkovú štrbinu), bandhami a drišti (cieleným pohľadom). Dochádza k silnému rozprúdeniu energie a k poteniu, ktoré odvádza nečistoty z tela aj mysle. Zakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom je Sri K. Patthabi Jois.

dynamická joga – spojuje precíznosť iyengar jogy s dynamickosťou aštanga vinjása jogy. Veľký dôraz kladie na vnútornú dynamiku a preciťovanie tela. Zakladateľom je Godfrey Deveruex.

Najnovšie formy jogy: 

power joga – moderná forma jogy, ktorá učí správnemu držaniu tela, jeho posilneniu a správnemu dychu. Vznikla z aštanga jogy zjednodušením pozícií a striktnosti ich prevedenia. 

partnerská joga – zážitok z cvičenia sa zdieľa s niekým iným, čo prináša do jogy nový rozmer. Táto forma jogy učí praktickou formou väčšej empatii, lepšej komunikácii, dávaniu a braniu. Využíva k tomu ásany, meditáciu a dychové cvičenia.

rodinná joga – spojuje fyzické cvičenie a spoločne strávený čas rodičov a detí, utužuje vzájomné vzťahy v rodine, toleranciu, zvyšuje dôveru a intimitu, avšak zároveň podporuje individualitu každého jednotlivca. Je často vedená zábavnou formou a zahŕňa aj niektoré prvky akrobacie.

akro (acro) joga – kreatívna forma jogy, ktorá spája ásany s prvkami akrobacie, väčšinou vo dvojiciach. Je náročná na rovnováhu a silu (fyzickú i mentálnu), a tým učí človeka veriť sebe samému i tomu druhému a odovzdať sa prítomnosti, nechať odísť strach a úzkosť.

tantrická joga pre ženy – vychádza z tradície tantry, ale je zameraná na špecifické potreby žien (posilnenie pohlavných orgánov a ženskej sexuálnej energie). Na Slovensku sa táto forma jogy spája s hnutím Mohendžodáro a skladá sa z deviatich základných pozícií, ktoré sa postupne rozkladajú do zložitejších 36 ásan.

• hormonálna joga – forma terapeutickej jogy, ktorá je zameraná na harmonizáciu činnosti orgánov podieľajúcich sa na tvorbe hormónov (štítna žľaza, hypofýza, vaječníky, žľazy s vnútorným vylučovaním, nadobličky), čím sa zlepšuje fungovanie  celého tela.

lunárna joga – spojuje pozície klasickej jogy, rituály plodnosti prírodných kmeňov a rôzne ďalšie techniky, ktoré umožňujú ženám preskúmať potreby ich tela, pričom je  zdôrazňovaná intuícia tela a prepojenosť tela a mysle. Cvičenia majú pozitívny účinok na ovuláciu, plodnosť, menštruáciu, redukciu bolesti a predmenštruačný syndróm. Zahŕňa ásany, dychové cvičenia, tanečné techniky, reflexnú terapiu a relaxačné techniky. Zakladateľkou je Adelheid Ohlig. 

vzdušná (lietajúca) joga - v angličtine fly yoga alebo aerial yoga, využíva sieť pripevnenú k stropu na uchytenie tela, ktoré v rôznych ásanach visí vo vzduchu. Tým sa znižuje tlak na kĺby, zlepšuje sa flexibilita svalov a zároveň sa posilňuje a spevňuje  celé telo.

bikram joga – forma jogy, ktorá sa praktizuje pri teplote 42 °C. Inšpiráciou sú podmienky v Indii, kde je teplo a vlhko. Medzi najdôležitejšie techniky tu patria ásany a pranajáma. Je to séria 26 pozícií v stoji, v ľahu na bruchu a v sede. Intenzívne teplo na jednej strane zvyšuje potenie a ohybnosť tela, na druhej strane však môže pôsobiť kontraindikatívne na telesne oslabených ľudí. Zakladateľom je Bikram Choudhury. 

hot joga - alternatíva bikram jogy, ktorá používa iné zostavy cvikov ako bikram joga.

joga v dennom živote - ucelený systém fyzických, dychových, relaxačných a meditačných techník. Zahŕňa aj ďalšie špeciálne jogové techniky ako napr. bandhy a mudry. Vychádza z klasickej radža jogy a je prispôsobená na potreby moderného človeka.

slackline joga (slackasana) – kombinácia jogy a slackline (chôdza po tenkom pružnom popruhu). Posilňuje celé telo, zlepšuje koordináciu, koncentráciu a telesnú aj duševnú rovnováhu. Na rozdiel od povrazolezectva sa na udržanie rovnováhy nepoužíva pomocná tyč a namiesto oceľového guľatého lanka sa pri slackline užíva textilný popruh napnutý medzi dvoma bodmi, napríklad stromami. 

Berúc do úvahy ľudskú rozmanitosť, nie je možné povedať, že jedna forma jogy je správnejšia ako tá druhá. Každá forma má čo ponúknuť. Joga je určená pre každodenný život a pre každého bez ohľadu na vek či kondíciu. Jogu cvičí každý sám pre seba a za seba, pokiaľ ju však nebude praktizovať správne, nebude mu prinášať žiaden úžitok. 

 Jogíni tvrdia, že šťastie, kľud a mier, ktoré možno hľadáte všade naokolo, nájdete pomocou jogy v sebe. 

Najjednoduchší spôsob ako začať s jogou, je prihlásiť sa do nejakého kurzu jogy, kde cvičiteľ dohliada na to, aby sa jogové pozície robili správne, pretože nesprávnym cvičením si človek môže aj ublížiť. Ak Vás zaujíma, kto precvičuje jogu vo Vašom okolí, využite náš Katalóg cvičiteľov jogy na Slovensku a vyhľadajte si kurz jogy podľa Vášho bydliska.

Zdroje:
[1] ananda.sk/clanky/cesta-jogy
[2] jogaprezdravie.sk/zaklady-jogy/item/43-styly-jogy
[3] yogapoint.cz/o-joze/joga-bez-tize-fly-yoga
[4] Image courtesy of Praisaeng at FreeDigitalPhotos.net and Paula at Travelphotogallery.net

Mohlo by vás zaujímať:  
Ajurvéda  
Ajurvédska výživa  
Jogová terapia  
Joga 
Tajči 
Pilates – korektívne cvičenie

 

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S