Ako efektívnejšie komunikovať s využitím techník NLP

Neurolingvistické programovanie mysle (NLP) bol pôvodne psychoterapeutický systém, ktorý sa vplyvom komerčnej reklamy rozšíril z Ameriky aj do Európy. Dnes je známou komunikačnou technikou.

Ako efektívnejšie komunikovať s využitím techník NLP

Neurolingvistické programovanie (skrátene NLP) je umením efektívnej komunikácie a radí sa medzi alternatívne psychoterapeutické metódy.

Vzniklo v Amerike v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a jeho tvorcami sú: matematik a programátor Richard Bandler a lingvista John Grinder. Títo muži namodelovali vzorce myslenia a správania sa úspešných odborníkov z rôznych oblastí a vymysleli, ako tieto vzorce používať pri riešení bežných problémov.

Tento pôvodne psychoterapeutický systém sa vplyvom komerčnej reklamy rozšíril z Ameriky aj do Európy. Okrem psychoterapie prenikol aj do výcviku manažerov, obchodníkov a rôznych profesionálov, ktorí potrebujú zlepšiť svoje komunikačné schopnosti s ľuďmi, a preto je dnes aj známou komunikačnou technikou.

Termín „neuro“ podporuje základnú myšlienku, že ľudské správanie pochádza z neurologických procesov zrakového, sluchového, chuťového, hmatového, čuchového a citového vnímania, čo znamená, že telo a myseľ tvoria neoddeliteľný celok.

Lingvistická časť naznačuje, že na komunikáciu ľudia používajú jazyk, ktorý odráža ich vnímanie reality / okolitého sveta.  

Pät zmyslov a pocity NLP zjednodušene označuje ako tri kanály: zrakový, sluchový, pohybovo-pocitový. Každý z nás uprednostňuje iný kanál. Ak chceme argumentovať tak, aby sme svojho “protivníka” presvedčili, mali by sme hovoriť rečou, ktorej rozumie, teda podľa toho, ktorý kanál preferuje.

Podľa týchto pravidiel NLP rozlišuje tri základné kategórie ľudí:

  • Vizuálne založené osoby - vnímajú svet prevažne v podobe obrazov a  snažia sa udržať krok s meniacimi sa obrazmi vo svojom mozgu, preto väčšinou hovoria rýchlo. Používajú výrazy súvisiace so zrakovým vnímaním, teda hovoria o tom, ako veci vyzerajú („vidím, čo hovoríš“, „z môjho pohľadu“, „mám o tom jasný obraz“). Radi majú veci napísané na papieri, predstavivosť im stimulujú grafické doplnky a diagramy.
  • Sluchovo založené osoby – slová väčšinou volia starostlivejšie. Majú zvučnejší hlas, ich reč je pomalšia, rytmickejšia a odmeranejšia. Slová pre nich znamenajú veľa, preto venujú pozornosť tomu, čo hovoria („počúvam vás“, „znie mi to dobre“, „všetko klape“). Ich pozornosť stimulujú zvuky a radšej veci počujú, ako čítajú.
  • Pocitovo (kinesteticky) založené osoby – v komunikácii sú ešte pomalšie ako sluchovo založené osoby. Reagujú predovšetkým na pocity. Majú hlboký hlas a ich reč sa obvykle tiahne. Často používajú metafory a nechajú sa viesť emóciami („mám z tohto pocit“, „áno, toto je dosiahnuteľné“, „bojím sa, že“). S vecami potrebujú „byť v kontakte“.

Neurolingvistické programovanie sa zaoberá mysľou. Skúma deje a skutočnosti pomocou ich rozkladu na základné zložky. NLP pomáha ľuďom učiť sa komunikovať so sebou samým a s okolím prostredníctvom pozorovania štýlu jazykového prejavu a ďalších prejavov. To znamená, že efektívne komunikovať sa človek dokáže naučiť vtedy, ak pozoruje jednotlivé výrazy a správanie ľudí počas komunikácie. To mu pomáha pochopiť, ako ľudia myslia, cítia a konajú. Práve počúvanie jazyka je jedným z mnohých pravidiel NLP. Podľa toho, či ľudia používajú aktívne alebo pasívne slovesá, možno napríklad zistiť, či ide o lídrov, alebo ich nasledovníkov. Pozorným počúvaním možno identifikovať aj pohnútky a signály, ktoré u druhej strany vyvolávajú pozitívne reakcie. Môže to byť rodina, záľuby, peniaze a pod.

Na dosiahnutie efektívnej a jasnej komunikácie je však dôležitá nielen verbálna, ale aj neverbálna komunikácia. Až 93 % komunikácie sa uskutočňuje neverbálne. Pri neurolingvistickom programovaní je potrebné naladiť sa na vnímanie neverbálnej komunikácie druhej strany a vedieť odhaliť jej potreby a nepriamo vyjadrené pocity. Význam komunikácie totiž spočíva v reakcii, ktorú človek dostáva. Profesionálny komunikátor by mal brať reakciu príjemcu ako spätnú väzbu. Ak odozva nie je v súlade so zamýšľaným posolstvom, potom je na profesionálnom komunikátorovi, aby prispôsobil svoje správanie, kým tento stav nedosiahne.

Kto sa naučí „čítať“ ľudí, získa veľkú výhodu pri vyjednávaní a bude ľahšie dosahovať ciele, ktoré si stanoví ako želaný výsledok komunikácie. Nie nadarmo majú americkí indiáni príslovie „Prejdi míľu v mojich mokasínach“, čo znamená, vystúp zo seba a pozri sa na druhého človeka z jeho pohľadu. Neurolingvistické programovanie ponúka jeden zo spôsobov, ako premýšľať o nás a o svete. Možno ho používať bez toho, aby človek chcel meniť akékoľvek presvedčenie alebo hodnoty.

Mnoho ľudí vidí v neurolingvistickom programovaní efektívnu metódu manipulácie, a preto ho kritizujú. Kominikácia je však aj o ovplyvňovaní a manipulácii.  A NLP je primárne o komunikácii, a teda aj o ovplyvňovaní, či už pozitívnom (motivovanie), alebo negatívnom (manipulácia).

Prečo vlastne ľudia komunikujú? Komunikujú preto, aby dostali spätnú väzbu, t. j. nejakú reakciu, a to nejde bez ovplyvňovania. Komunikácia s rôznymi ľuďmi v nás zanecháva rôzne vnemy a pocity. Po rozhovore s jedným sme nadšení, s niekým iným nahnevaní, s ďalším zas máme akýsi divný pocit. Takisto medzi manipuláciou a motiváciou je iba úzka hranica, a to finálny pocit ovplyvňovanej osoby.

Podľa základnej filozofie NLP na tomto svete nikdy nekonáme priamo, ale prostredníctvom mapy svojho poznania. Naša myseľ, ale aj podvedomie, nás vedie k takým akciám, akými sa zaoberá. Takže, ak napríklad rodič svojmu dieťaťu povie: „Nelez na strom, spadneš! musí mozog dieťaťa túto vetu spracovať a spracuje ju tak, že si predstaví strom, seba, ako tam lezie a spadne. Dobre mieneným zákazom rodič svoje dieťa na podvedomej úrovni vlastne programuje robiť práve to, čo nechce, aby robilo. V NLP sú tieto vety preformulované tak, aby bol jasný cieľ, v tomto príklade: „Drž sa pevne konárov!“

Neurolingvistické programovanie si nerobí nárok byť objektívne pravdivé. Je to neutrálny model a modely existujú preto, aby boli užitočné. Hlavným cieľom NLP je umožniť zmeny v myslení a konaní ľudí tak, aby vedeli maximálne využiť svoje možnosti, rozšírili ich a dosiahli tak žiadané výsledky v osobnom, profesijnom živote alebo v akejkoľvek inej oblasti ľudskej činnosti.

Zdroje:
[1] nlp-akademia.sk
[2] nlpinstitut.sk
[3] Image courtesy of MR LIGHTMAN at FreeDigitalPhotos.net

 

Mohlo by vás zaujímať:
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
Psychoterapia - veda o duši
Gestalt psychoterapia ako metóda osobného rastu
Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje
EFT – terapia emocionálnej slobody
Hypnóza a hypnoterapia
Kvantová energetická terapia Matrix
Biorezonančná (frekvenčná) terapia
Bachova kvetová terapia
Rodinné konštelácie a ostatné konštelačné techniky
Feng Šuej (Feng Shui) – harmónia s okolitým prostredím
Terapia tmou a tichom

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S